POLITIKA KVALITY

Politika kvality je strategickým záměrem společnosti AT  ENGINEERING TECHNOLOGY a.s.,
která navázala na tradice AT-ENGINEERING Machinery s. r.o., a od 05.09.2019 úspěšně působí na našem trhu.

S cílem plně uspokojovat požadavky zákazníků společnosti, udržet a zvyšovat kvalitu dodávek produktů, vyhlašuji tuto Politiku kvality ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016 „Systémy managementu kvality- Požadavky“ s přesvědčením, že bude kladně přijata zaměstnanci organizace, obchodními partnery a ostatními zainteresovanými stranami.

 

Vedení společnosti se ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti zavazuje:

 • zlepšovat a udržet dosaženou stabilitu kvalitu našich služeb a produktů procesně orientovaným systémem kvality,
 • kontinuálně zlepšovat všechny procesy řízení a zvyšovat úroveň zapojení všech našich zaměstnanců a spolupracujících organizací,
 • využívat nejnovější poznatky výrobních technologií a lidských zdrojů při řízení procesu projekce a montáže,
 • udržet a posilovat postavení společnosti na trhu, zejména v oblasti navrhování a vyvíjení projektů technologických celků pro balení, manipulaci, skladování a dopravu sypkých hmot menších i velkých investičních celků, jejich údržby a oprav.
 • prokázat fungujícím a dokumentovaným systémem managementu kvality, že společnost dodržuje všechny požadavky vyplývající ze smluv se zákazníkem,
 • rozšiřovat oblasti působení po celé ČR a ve vybraných regionech Evropy. Neustálým vyhledáváním nových příležitostí a nových trhů pro uplatnění našich produktů i mimo ČR a naplňovat dynamický rozvoj společnosti,
 • přezkoumávat požadavky zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek pro naplňování jeho spokojenosti,
 • trvale zvyšovat produktivitu práce,
 • zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců, jejich zapojení v budování systému managementu kvality a tím přiměřeného zúročení vloženého kapitálu,
 • dodržovat právní a jiné předpisy a požadavky všech zainteresovaných stran,
 • neustále zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců.

Od zaměstnanců a spolupracujících subjektů se očekává:

 • důsledné dodržování pravidel stanovených systémem managementu kvality,
 • stálá osobní příprava na vykonávanou zodpovědnou práci se zaměřením na kvalitu,
 • vysoká osobní odpovědnost za provedenou práci,
 • aktivní činnost a preventivní činnost v oblasti kvality a bezpečnosti práce.

 

Pro naplňování Politiky kvality je zaveden, udržován a zlepšován systém managementu kvality se zaměřením na efektivní plnění „Cílů kvality“ a veškerých jakostních požadavků obchodních případů ve všech fázích realizace, včetně plnění legislativních a jiných předpisů a požadavků na bezpečnost, ekologii a spolehlivost dodávaných produktů všemi zaměstnanci.

 

V   Ostravě     dne 16.9.2019                                                   Ing. Jaroslav Bartusek

statutární ředitel

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že z důvodu rozšíření podnikatelské činnosti Společnosti v oboru stavebnictví s účinností od 02. 08. 2022 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti AT ENGINEERING Machinery s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 293 93 710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 38580 na AT Architecture Technology s.r.o. (dále jen „Společnost“).

Od 02. 08. 2022 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní: AT Architecture Technology s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 293 93 710.

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou sídlo společnosti, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název AT Architecture Technology s.r.o.

S pozdravem

za AT Architecture Technology s.r.o. 
Ing. Jaroslav Bartusek
jednatel