GDPR

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

Společnosti ve Skupině AT

AT Architecture Technology s.r.o. | Havlíčkovo nábřeží 2728/38 | 702 00 Ostrava | Česká republika,

a

AT ENGINEERING TECHNOLOGY a.s. | Havlíčkovo nábřeží 2728/38 | 702 00 Ostrava | Česká republika

respektují vaše soukromí. Ať už kupujete jeden z výrobků nebo služby společností AT, nebo si jen procházíte její webové stránky.

Skupina AT by vás ráda seznámila se svými zásadami ochrany osobních údajů a bezpečnostními opatřeními, která podnikáme za účelem ochrany vašich osobních údajů.

 • Z toho důvodu Skupina AT zavedla Závazná pravidla společnosti (dále jen ZPS) zahrnující souhrn standardních požadavků v oblasti ochrany údajů. ZPS představují základ pro zpracování osobních údajů ve společnostech AT.
 • Pokud společnosti ve Skupině AT poskytnete osobní údaje nebo pokud o vás shromáždí osobní údaje z jiných zdrojů, společnosti AT s nimi budou nakládat v souladu s těmito zásadami, které rovněž zahrnují základní obsah ZPS Skupiny AT. Společnosti AT vám doporučují přečíst si plné znění těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SPOLEČNOSTI AT ENGINEERING TECHNOLOGY a.s. V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÉ PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aby bylo zajištěno, že vaše osobní údaje budou zpracovávány správně a s příslušnou úrovní ochrany údajů, přijaly společnosti AT následující principy zpracování údajů:

 • osobní údaje se zpracovávají zákonně, spravedlivě a transparentně,
 • osobní údaje se shromažďují pouze za uvedeným, výslovným a zákonným účelem a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 • osobní údaje musí být odpovídající, relevantní a omezené na to, co je nezbytné s ohledem na účely, pro něž jsou zpracovávány,
 • osobní údaje budou přesné a v případě nutnosti musí být aktualizovány, nepřesné a neúplné dotazy budou opraveny, smazány nebo bude zastaveno jejich další zpracovávání, osobní údaje nebudou uchovávány v podobě umožňující identifikaci subjektů údajů déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro něž byly údaje shromážděny nebo pro něž jsou dále zpracovávány,
 • osobní údaje budou zpracovávány způsobem, který zajišťuje příslušné zabezpečení osobních údajů.

Společnosti AT vás budou vždy informovat o shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, pokud nemá zákonný důvod tak neučinit.

 

2. Typy osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme řadou způsobů při kontaktu s vámi prostřednictvím různých existujících kanálů. Některé osobní údaje je nutno zpracovávat, abychom vám mohli poskytovat služby, které požadujete, a některé osobní údaje si přejete poskytnout dobrovolně. Vždy vás budeme informovat, jaké osobní údaje jsou nezbytné (např. označením hvězdičkou (*)) a jaké jsou následky neposkytnutí těchto údajů, například neschopnost (plně) uspokojit váš požadavek.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, je obecně možno rozdělit do následujících kategorií:

 • kontaktní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce, pracoviště atd.,
 • informace, která nám poskytnete při kontaktu prostřednictvím on-line kontaktních formulářů, e-mailů nebo telefonicky,
 • uživatelské informace, např. technické údaje ohledně používání a prohlížení, včetně IP adres, když navštívíte naše webové stránky nebo aplikace, včetně stránek třetích stran,
 • informace o transakcích, když si od nás kupujete zboží nebo služby,
 • informace z žádosti, včetně životopisu, pokud se ucházíte o práci ve společnostech AT, v tomto ohledu obdržíte samostatnou informaci o zpracování osobních údajů, když podáte svou žádost.

Je obecným pravidlem, že o vás nezpracováváme žádné speciální kategorie osobních údajů (speciální osobní údaje), pokud nám k tomu neposkytnete váš výslovný souhlas nebo pokud tak nemusíme učinit za účelem splnění platných předpisů.

 

3. Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem naplnění zákonného účelu a vaše osobní údaje budeme obecně zpracovávat, pouze pokud:

 • jste poskytli souhlas s tímto zpracováním nebo
 • je zpracování nezbytné za účelem realizace smlouvy nebo
 • je zpracování nezbytné za účelem zajištění souladu s naším zákonným závazkem nebo
 • je zpracování nezbytné pro účely našich zákonných zájmů nebo zákonných zájmů třetí strany a toto zpracování vás nijak nepoškozuje.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • poskytování výrobků, služeb a informací, které od nás požadujete nebo
 • správa obchodních vztahů a vyjednávání a podepisování smluv nebo
 • poskytování zákaznických služeb a podpory nebo
 • získávání názorů a informací zákazníků ohledně používání našich různých služeb, včetně webových stránek a aplikací, a jejich hodnocení a zlepšování nebo
 • informování o různých záležitostech nebo
 • dodržování všech platných zákonů.

 

4. Cookies

Na našich webových stránkách a v aplikacích můžeme používat soubory cookie. Účely zpracování údajů shromážděných prostřednictvím používání souborů cookie jsou následující:

 • provoz, zlepšování a optimalizace výkonu a uživatelských zkušeností s webovými stránkami a souvisejícími službami,
 • provádění zákaznických a uživatelských analýz a segmentací za účelem lepšího pochopení našich uživatelů a poskytování lepších a na míru uzpůsobených služeb našim uživatelům, včetně vás,
 • statistické účely

 

5. Používání vašich osobních údajů ve společnosti ATEM

Společnosti ve Skupině AT jsou organizace s ambicí působení po celém světě. Správce údajů s ohledem na vaše zpracovávané osobní údaje bude subjekt společnost AT v jejím sídle Ostrava Česká republika, jehož jste zákazníkem, s nímž jednáte nebo s nímž uzavíráte smlouvu. Avšak za účelem naplnění účelů uvedených výše v části 3 můžeme vaše osobní údaje sdílet s jinými subjekty v rámci Skupiny AT, buď za účelem provedení úkolu, který nám nařídil správce údajů (příjemce jednající jako zpracovatel údajů), nebo za účelem naplnění vlastního zákonného účelu (příjemce jednající jako samostatný správce údajů), pokud toto poskytnutí nebo odhalení vašich osobních údajů není omezeno zákonem.

S ohledem na subjekty širší Skupiny AT zřízené v zemích mimo EHP, které nejsou považovány za bezpečné třetí země (tj. nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů), představují právní základ pro přenos vašich osobních údajů ZPS AT.

 

6. Odhalování, přenos a poskytování osobních údajů příjemcům

Odhalování a přenos vašich osobních údajů příjemcům (fyzické nebo právnické osoby, veřejné úřady, agentury a další orgány, jimž jsou osobní údaje odhalovány) je omezováno na minimum a podléhá odpovídající úrovni ochrany údajů.

Osobní údaje můžeme odhalovat nebo poskytovat příjemcům za následujících okolností:

 • příjemci, kteří provádí služby naším jménem, např. hosting, cloudové služby, IT podpora, marketingové služby, administrativní služby, školicí služby či jiné zpracování údajů. Tito příjemci mohou zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a vztahy se budou řídit písemnou smlouvou se zpracovatelem údajů nebo
 • stanovení, uplatňování a ochrana vašich zákonných práv nebo
 • pokud jste poskytli svůj předchozí souhlas s odhalením osobních údajů příjemci nebo
 • v případě jakékoliv fúze, prodeje, podniku se společnou majetkovou účastí, postoupení, převodu nebo jiného dispozičního práva na jakoukoliv část majetku či zásob společnosti AT (mimo jiného včetně případů souvisejících s úpadkem či podobnými řízeními) nebo
 • jak je uvedeno v našich zásadách používání souborů cookie, viz výše část 4.

Pokud příjemce osobních údajů sídlí v zemi mimo EU/EHP, která nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů, takovému příjemci postoupíme vaše osobní údaje pouze po podpisu písemné smlouvy o přenosu údajů na základě standardních smluvních ustanovení EU.

 

7. Automatizovaná individuální rozhodnutí

Můžeme používat automatizované rozhodování na základě vašich osobních údajů. Automatické rozhodování bude použito, pouze pokud rozhodnutí je:

 • nezbytné pro uzavření nebo realizaci smlouvy mezi vámi a společností ve Skupině AT;
 • oprávněné zákony EU nebo členského státu, jimiž se společnost řídí a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a zákonných zájmů nebo
 • na základě vašeho souhlasu.

V případě, že používáme automatizované rozhodování, zajistíme provedení vhodných bezpečnostních opatření.

Při automatizovaném rozhodování v žádném případě nebudou využívány speciální osobní údaje, pokud jste nám neposkytli svůj výslovný souhlas nebo pokud zpracovávání není nezbytné z důvodu podstatného veřejného zájmu na základě platných zákonů.

 

8. Váš souhlas

Jak je uvedeno výše, některé z našich činností při zpracovávání údajů budou založeny na vašem souhlasu. V takovém případě budete mít právo svůj souhlas kdykoliv zrušit.

Pokud zrušíte svůj souhlas, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud další zpracovávání a uchovávání není povoleno nebo vyžadováno v souladu s platnou legislativou v oblasti osobních údajů nebo jinými platnými zákony a předpisy a pouze v příslušné míře.

Upozorňujeme, že zrušení vašeho souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracovávání údajů před zrušením souhlasu. Dále je možné, že v důsledku zrušení vašeho souhlasu nemusíme být schopni uspokojit vaše požadavky nebo poskytovat naše služby.

 

9. Zabezpečení údajů

Za účelem ochrany vašich osobních údajů Skupina AT provedla příslušná technická a organizační opatření pro zaručení příslušné úrovně zabezpečení odpovídající rizikům, která představuje zpracovávání údajů a povaha osobních údajů, jež mají být chráněny, při zohlednění nejnovějších technologií a nákladů na jejich realizaci.

 

10. Školení

Aby bylo zajištěno, že budeme vždy dodržovat platnou legislativu v oblasti ochrany údajů a požadavky stanovené v ZPS AT a že naši zaměstnanci budou seznámeni s těmito předpisy, zavedli jsme interní školení a vzdělávací program v oblasti ochrany osobních údajů, které musí absolvovat naši zaměstnanci s trvalým nebo pravidelným přístupem k osobním údajům.

 

11. Vaše práva

Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, s výhradou určitých zákonných výjimek. Navíc můžete vznášet námitky vůči shromažďování a dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů. Rovněž máte právo na případnou opravu vašich osobních údajů. Můžete se rovněž rozhodnout, že nás požádáte o omezení zpracovávání údajů.

Smažeme nebo opravíme jakékoliv informace, které jsou nepřesné nebo zastaralé z důvodu uplynutí času od okamžiku jejich shromáždění nebo z důvodu zjištění dalších informací.

Pokud podáte písemnou žádost, vaše osobní údaje rovněž smažeme bez zbytečného prodlení, pokud nebudeme mít právní základ pro pokračování jejich zpracovávání, např. pokud zpracovávání nebude nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo ochranu zákonného nároku nebo pro realizaci smlouvy s vámi uzavřené.

Za účelem uplatnění kteréhokoliv z výše uvedených práv nás prosím kontaktujte prostřednictvím jednoho z kontaktů uvedených v části 15.

S ohledem na tyto požadavky nám prosím laskavě poskytněte příslušné informace pro vyřízení vaší žádosti, včetně celého jména a e-mailové adresy, abychom vás mohli identifikovat. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, maximálně do jednoho měsíce.

 

12. Stížnosti

Pokud máte jakoukoliv stížnost na zpracovávání údajů prováděné společnostmi ve Skupině AT, můžete nás kdykoliv kontaktovat.

Stížnost můžete rovněž podat přímo v sídle subjektů společností Skupiny AT:

Havlíčkovo nábřeží 2728/38 | 702 00 Ostrava | Česká republika

GDPR@at-e.cz

Vaši žádost přezkoumáme a vyhodnotíme, a pokud to bude nutné, budeme vás kontaktovat pro další informace.

Snažíme se o to, aby všechny žádosti či námitky byly zpracovány do jednoho měsíce. Pokud není možné učinit rozhodnutí do jednoho měsíce, budeme vás informovat o důvodech zpoždění a o lhůtě, v níž můžete očekávat rozhodnutí (nesmí překročit 6 měsíců od obdržení žádosti).

Kdykoliv před, v průběhu či po řešení stížnosti, jak je popsáno výše, můžete rovněž podat stížnost/oznámit případ u místního úřadu na ochranu údajů.

 

13. Odkazy na další webové stránky atd.

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky nebo integrované stránky. Neneseme odpovědnost za obsah webových stránek jiných společností (webové stránky třetích stran) nebo za postupy těchto společností v oblasti shromažďování osobních údajů. Když navštívíte webové stránky třetích stran, měli byste si přečíst zásady jejich vlastníků v oblasti ochrany osobních údajů a další příslušné zásady.

 

14. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo v budoucnu doplňovat tyto zásady ochrany osobních údajů z důvodu změn v platné legislativě, ZPS AT nebo postupech společností AT. O všech takovýchto změnách vás budeme informovat.

 

15. Kontaktní informace

Pokud máte jakýkoliv požadavek nebo dotaz týkající se zpracovávání osobních údajů nebo obecně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho hlavního představitele pro ochranu údajů:

AT Architecture Technology s.r.o. | Havlíčkovo nábřeží 2728/38 | 702 00 Ostrava | Česká republika, nebo

AT ENGINEERING TECHNOLOGY a.s. | Havlíčkovo nábřeží 2728/38 | 702 00 Ostrava | Česká republika

K rukám: Pověřenec ochrany osobních údajů

GDPR@at-e.cz

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že z důvodu rozšíření podnikatelské činnosti Společnosti v oboru stavebnictví s účinností od 02. 08. 2022 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti AT ENGINEERING Machinery s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 293 93 710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 38580 na AT Architecture Technology s.r.o. (dále jen „Společnost“).

Od 02. 08. 2022 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní: AT Architecture Technology s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 293 93 710.

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou sídlo společnosti, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název AT Architecture Technology s.r.o.

S pozdravem

za AT Architecture Technology s.r.o. 
Ing. Jaroslav Bartusek
jednatel